kompletní Pravidla soutěže "Soutěž o nejlepší vnitrozemský serfový video roku 2023"

Organizátor soutěže

Pražskej serfovej klub, z.s., se sídlem v Praze 5, U Nikolajky 1298/37, PSČ 150 00, IČ 065 06 801 (dále jen "Pořadatel")

Čl. 1 - Obecná ustanovení

 1. Pražskej serfovej klub, z.s., se sídlem v Praze 5, U Nikolajky 1298/37, PSČ 150 00, IČ 065 06 801 (dále jen "Pořadatel") vyhlašuje Soutěž o nejlepší vnitrozemský serfový video roku 2023
 2. Soutěž probíhá v době od 15.4.2023, 00:00 hod do 31.12.2023, 23:59 hod (Dále jen “Doba trvání Soutěže“). Pořadatel si vyhrazuje právo změnit dobu trvání Soutěže. Jakákoli změna bude oznámena všem (i potenciálním) účastníkům soutěže, a to způsobem, jakým byla pravidla vyhlášena.

Čl. 2 - Účast v soutěži

 1. Soutěže se může účastnit každá fyzická osoba starší 18 let, která má trvalý pobyt na území České republiky (dále jen “Soutěžící“)
 2. Z účasti v Soutěži jsou vyloučeny osoby, které nejsou občany České republiky a dále osoby, které se svou činností podílí na této Soutěži.

Čl. 3 - Mechanika soutěže

 1. Soutěžící soutěží se svými soutěžními příspěvky, které sestávají ze (1) soutěžního videa a (2) doprovodných materiálů.
 2. Soutěžní video je video na téma "Vnitrozemský serfaři". Délka videa je minimálně 30 vteřin a maximálně 10 minut. Video musí obsahovat, alespoň dva z následujících čtyř prvků: (1) čerel (českej barel), (2) čér (českej air), (3) čekaut (českej wipeout), (4) haole shaka (havajské gesto provedené někým jiným, než původním havajským obyvatelem). Video musí dále obsahovat jasně viditelné logo spolku Pražskej serfovej klub po dobu alespoň 3 vtěřin (logo ke stažení je přílohou těchto pravidel). Tvůrce videa (“Soutěžící“) plně odpovídá za obsah videa. Pokud na zveřejněném materiálu budou zachyceny osoby, Soutěžící odpovídá za ochranu jejich osobních údajů. Soutěžící se zavazuje nevkládat do soutěže takové video, které by mohlo vést k ohrožování či narušování veřejného pořádku, mravnosti či být v rozporu se zákonem.
 3. Doprovodnými materiály se rozumí alespoň pět doprovodných fotografií a doprovodný text popisující video o délce alespoň 300 znaků.
 4. Soutěžící se do Soutěže zapojí tak, že v Době konání Soutěže odešle svůj Soutěžní příspěvek prostřednictvím internetového úložiště Pořadateli na e-mailovou adresu prazskej.serf(zavináč)gmail.com.
 5. Pořadatel si vyhrazuje právo video sdílet na svých sociálních sítích s podmínkou označení profilu Soutěžícího. Pořadatel si dále vyhrazuje právo nahrát Soutěžní videa na svůj YouTube kanál a zveřejnit je spolu s Doprovodnými materiály na internetových stránkách www.prazskejserf.cz. Pořadatel si dále vyhrazuje právo použít části Soutěžních videí a Doprovodné materiály pro propagaci soutěže. Pořadatel si vyhrazuje právo promítat Soutěžní video v rámci Slavnostního vyhlášení vítězů.
 6. Výherce bude vybrán porotou určenou Pořadatelem soutěže a to na základě předem daných kritérií, kterými jsou: (1) součet reakcí u Soutěžního videa zveřeněného Soutěžícícm na sociálních sítích (jako reakce se nepočítají komentáře), (2) kreativita při plnění zadání, (3) technické provedení a (4) celkový dojem z videa. 
 7. Výherce získá výhru ve výši 20 000 Kč. Tato výhra mu bude předána v hotovosti při Slavnostním vyhlášení výsledků, jehož datum Pořadatel včas upřesní. V případě neúčasti výherce bude výhra poukázána na bankovní účet sdělený výhercem.

Všeobecná ustanovení

 1. Do soutěže nebudou zařazeni soutěžící, kteří nahráli video mimo dobu trvání soutěže.
 2. Pořadatel má právo do soutěže nezařadit videa s nevhodným obsahem a videa nesplňující podle pořadatele zadání video soutěže. Soutěžící je povinen vlastnit autorská práva ke všem částem videa, které do soutěže poskytuje.
 3. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s jejími pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat.
 4. Pořadatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této Soutěže. Pořadatel je zároveň oprávněn Soutěž změnit, zrušit či upravit její pravidla. Vymáhání účasti v Soutěži soudní cestou je vyloučeno. Při nesplnění podmínek této Soutěže ztrácí účastník nárok na výhru.

Osobní údaje

 1. Přihlášením do soutěže soutěžící uděluje podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích v platném znění, pro účely Soutěže.
 2. Účastník uděluje vyhlašovateli svůj souhlas se zpracováním osobních údajů nahlášených v rámci soutěže za účelem předání výhry, či jiných otázek spojených se soutěží a za účelem informování o dalších marketingových akcích vyhlašovatele prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to po dobu 2 (dvou) let ode dne začátku soutěže s tím, že poskytnutí údajů je dobrovolné. Správcem osobních údajů ve smyslu zákona je vyhlašovatel soutěže.
 3. Osobní údaje nebudou dále předávány třetím osobám.
 4. Soutěžící svou účastí uděluje vyhlašovateli souhlas s uveřejněním svého jména a příjmení.

Závěrečná ustanovení

 1. Vyhlašovatel tímto není vůči soutěžícím jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany vyhlašovatele, než ta, která jsou uvedena v těchto pravidlech.
 2. Datum vydání Pravidel: 13.4.2023